Algemene voorwaarden Het Videogilde

 

 

  1. Algemeen

In deze algemene opdrachtvoorwaarden wordt verstaan onder

‘opdrachtnemer’, ‘wij’ en ‘ons’: Het Videogilde

‘opdrachtgever’: de wederpartij van Het Videogilde bij de overeenkomst als opdrachtgever of anders­zins.

 

  1. Toepasselijkheid algemene voor­waar­den

2.1                            Deze algemene opdrachtvoorwaar­den zijn van toe­passing op al­le offertes en op­drachten welke door opdrachtne­mer wor­den ge­geven respectievelijk aan­vaard, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voort­vloeiende nadere over­eenkomsten c.q. rechtshande­lingen.

2.2                            Een verwijzing door de opdrachtge­ver naar eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij de opdracht­gever daar­bij vóór het aangaan van enige overeen­komst onze voorwaarden uit­drukkelijk verwerpt. In het laatste geval zal geen overeen-komst tot stand komen voordat hierover overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele algemene voor­waarden van de opdracht­gever en andere op docu­menten van de op­drachtgever afgedruk­te bepalingen bij deze uitdrukke­lijk buiten toe­passing verklaard.

 

  1. Aanbiedingen, totstandkoming over­eenkomst en opdracht

3.1            Al onze aanbiedingen, offertes en tarie­ven zijn vrijblijvend.

3.2            De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van onderte­ke­ning van de over­eenkomst door partijen dan wel vanaf de dag dat de opdrachtgever per mail, post, telefoon of anderszins kenbaar maakt groen licht te geven om de opdracht door ons te laten uitvoeren.

3.3            Voor de uitvoering van de opdracht is opdrachtnemer be­voegd gebruik te maken van de diensten van derden, tenzij par­tijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengeko­men.

 

  1. Prijzen en betaling

4.1            De honorering van de opdrachtnemer geschiedt, tenzij een an­dere wijze van beloning is overeengekomen, op basis van uur­tarieven. De opdrachtnemer is gerechtigd zijn uurtarieven en/of­ honoraria die, eventueel krachtens de overeen­komst op andere basis worden vastgelegd, door indexering aan te pas­sen aan de geldontwaarding. Wijziging in de uurtarieven en honoraria ge­schiedt een­maal per jaar en niet eerder dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst. Verho­gin­gen als in de vorige volzin bedoeld worden pas berekend nadat zij aan de opdrachtgever zijn meegedeeld.

4.2            Tenzij anders is vermeld, is het overeengekomen honora­rium of uurtarief exclusief BTW, reis-, verblijfs-, transport-, verze­ke­rings- en materi­aalkosten.

4.3            Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. Indien binnen 14 kalenderdagen na factuur­da­tum nog geen volledige betaling heeft plaats gevon­den, wor­den alle nog verschuldigde bedragen zonder dat somma­tie, ingebreke-stelling of rechterlijke tussenkomst nodig is, terstond in hun geheel opeisbaar en wordt de opdrachtgever geacht in verzuim te verkeren.

4.4            Met ingang van de dag van verzuim, zoals hier boven is be­doeld, wordt de opdrachtge­ver over het te laat betaalde bedrag een kredietbeperking van 2% opgelegd, onverminderd ons recht om eventuele incassokosten evenee­ns in rekening te brengen.

Per nagezonden factuur betreffende de nog te betalen kredietbeperking, zullen administratie kosten van € 12,50 aan de opdrachtgever doorberekend worden.

4.5            Alle betalingen aan opdrachtnemer geschieden zonder kortin­g­en of compensatie op de bankrekening van opdrachtnemer dan­wel contant ten kantore van opdrachtnemer danwel aan door opdrachtnemer aangewezen derde(n).

4.6            Het is gangbaar dat voor bedragen boven de €1000,- (zegge duizend euro) exclusief btw Het Videogilde een 50% voorschot van het totale factuurbedrag zal vragen en pas tot werkzaamheden zal overgaan na betaling van dit bedrag.

 

  1. opdracht

5.1            Iedere aan ons gegeven opdracht wordt geacht een afzonderlijke opdracht te zijn, welke wordt beheerst door deze algemene op­drachtvoorwaarden, tenzij bij het aangaan van een opdracht is over­eengekomen dat een aantal afzonderlijke opdrachten als één geheel moet worden beschouwd.

5.2            Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal een opdracht bestaan uit het vervolmaken van deze op basis van door de opdrachtgever aangeleverde gegevens over­eenkomstig zijn wensen en afspraken met ons.

5.3            Het Videogilde zal vervolgens een preview sturen die voldoet aan de in hun ogen afgesproken wensen en eisen op basis van de opdrachtgevers aangeleverde informatie en of materiaal.

hierop volgt 1 correctieronde (zegge één) waarin wij een gebundelde lijst met op- of aanmerkingen ontvangen uitsluitend vanuit de contactpersoon waarmee wij de overeenkomst zijn aangegaan.

 

  1. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

6.1           In geval van omstandigheden die de nakoming van een verbin­tenis verhinderen en die niet aan ons zijn toe te rekenen (hierna: over­macht) worden onze verplichtin­gen opgeschort. Onder over­macht wordt verstaan om­stan­dighe­den zoals­ on­der ande­re: het niet meer kun­nen gebruiken van appa­ratuur en materi­alen van derden we­gens dief­stal, sabota­ge, brand, e.d.: het we­gens staking of soort­gelijke om­stan­dighe­den niet kun­nen betre­den van de plaats waar de op­dracht moet wor­den uitge-voerd; het ten tijde van het uitv­oeren van de op­dracht voor­vallen van een ongeval; maat­rege­len van over­heids­wege e.d.

6.2           Indien wij voor het tijdstip van intreden van overmacht reeds

gedeelte­lijk aan onze verplichtingen uit de overeenkomst heb-

ben voldaan dan wel de mogelijkheid hebben daaraan te

voldoen zijn wij gerech­tigd het reeds gepresteerde c.q. te presteren afzonderlijk te factureren.

 

  1. Wanprestatie en aansprakelijkheid

7.1           Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt,

indien hij onder curatele wordt gesteld, indien hij mocht komen te overlijden­, indien hij overgaat tot algehele liquida­tie van zijn zaken of bedrijf, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, indien ten laste van de                                               opdrachtgever beslag van welke aard dan ook,hetzij executoriaal hetzij conservatoir, wordt gelegd en in algemene zin in al die gevallen waarin na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer                                               omstandigheden ter kennis zijn genomen die ons goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nako­men, hebben wij het recht om de door ons met de opdracht­gever gesloten

overeenkomst(en) dan wel het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan te ontbinden c.q. te wijzigen door een schrifte­lijke verklaring aan opdrachtgever zonder dat enige rechterlijke

tussenkomst zal zijn vereist dan wel nakoming van haar verbintenis op te schorten, alles onver­minderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesses.

7.2           Indien partijen voor de uitvoering van de opdracht een vaste prijs zijn overeengeko­men is de opdrachtgever het gehele be­drag ver­schuldigd indien de opdracht om welke reden dan ook, geen doorgang kan vinden en opdrachtgever dit pas 14 dagen of een kortere periode voor de uitvoe­ring van de op­dracht aan opdrachtnemer meedeelt. Indien deze medede­ling een maand tot 15 dagen voor de uitvoering van de opdracht wordt gedaan is opdrachtge­ver 50% van het overeengekomen bedrag verschul­digd. Zijn partijen overeengekomen dat op uur­basis zal worden gedecla­reerd is opdracht­gever te allen tijde ver­plicht alle door de opdrachtne­mer ten behoeve van de opdracht gemaakte uren en kosten te vergoe­den. Eén en ander tenzij door de partijen bij het sluiten van de over­eenkomst anders is overeengekomen.

7.3           Opdrachtnemer aanvaardt slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de door opdrachtgever geleden schade indien deze

het gevolg zijn van een toerekenbare tekortko­ming in de nakoming van onze verbinte­nis ten aanzien waarvan tijdig is gereclameerd.

7.4            Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het

niet functioneren van apparatuur c.q. materialen welke opdrachtgever van derden heeft betrokken.

7.5            Behoudens indien en voor zover de geleden schade door opzet of grove schuld van ons of onze werknemers is toegebracht

is aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade

steeds uitgeslo­ten.

7.6            In alle gevallen waarin wij gehouden zijn tot betaling van scha-

dever­goeding zal deze nooit hoger zijn dan de hoogste van

de twee factoren: hetzij totaalbedrag van de opdracht waarbij de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade is gedekt door een verzekering, het bedrag dat daad­werkelijk door de verzekeraar aan ons terzake wordt uitgekeerd, voor­zover volgens een dwingend wettelijke regeling niet anders is bepaald.

 

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1            De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

8.2            Alle geschillen en vorderingen uit hoofde van de

overeenkomst en nadere overeen­komsten die daarvan het

gevolg mochten zijn, zijn met uitslui­ting van alle andere

gerechtelij­ke colleges onderwor­pen aan het oordeel van de

bevoegd rechter in Amsterdam.